Menu

Piece z CB obniżają koszty ochrony zdrowia

Piece z CB obniżają koszty ochrony zdrowia

Piece na drewno z technologią czystego spalania CB (Clean Burn) znacząco przyczyniają się do obniżenia kosztów ochrony zdrowia.

Firma Jøtul, jako czołowy producent żeliwnych pieców i wkładów, jest od początków lat 90-tych XX wieku pionierem w rozwoju kominków na drewno opartych na czystym spalaniu. Od dziesięcioleci Jøtul aktywnie współpracuje z rządami wielu państw oraz norweskimi i zagranicznymi organizacjami środowiskowymi i branżowymi, szerząc wiedzę i kluczowe informacje związanych z czystym spalaniem.

Do dzisiaj wiele gmin w Norwegii, jak również w innych krajach, wymieniło stare piece na nowe, oparte na technologii czystego spalania.

Istotne jest dla nas informowanie nie tylko rządów i organizacji, ale również klientów o tym, jak ważne są piece na drewno oparte na technologii czystego spalania. Redukują one emisję cząstek o 90% a zużycie drewna o ponad 40% dzięki wyższej wydajności oraz pomagają konsumentom dokonać ekonomicznego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska wyboru - Rene Christensen (Senior Vice President Sales and Marketing).

Jøtul wspiera wydany niedawno niezależny raport „Czystsze spalanie drewna obniża koszty związane ze zdrowiem” opublikowany przez SINTEF i Norwegian Energy a opracowany dla norweskiego Ministerstwa Środowiska.

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie wspomnianego raportu.

 

Czystsze palenie drewnem obniża koszty zdrowotne

 

Szybsza wymiana starych pieców na drewno, lepsza konserwacja i wiele innych działań może dać korzyści klimatyczne, a jednocześnie obniżać koszty zdrowotne związane z paleniem drewnem o wiele miliardów koron rocznie. Tak szacuje raport opracowany przez Norsk Energi i SINTEF dla norweskiego Ministerstwa Środowiska.

W związku z pracami Ministerstwa Środowiska nad nietrwałymi czynnikami wpływającymi na zmianę klimatu, a więc emisjami, które w ograniczonym okresie przyczyniają się do ocieplania lub ochładzania atmosfery i do zanieczyszczenia powietrza, przebadaliśmy działania zmierzające do czystszego palenia drewnem.

Oceniono 6 działań

Raport obejmuje 6 różnych działań związanych z paleniem drewnem i to, w jaki sposób mogą one przyczynić się do redukcji emisji nietrwałych czynników wpływających na zmianę klimatu do roku 2050:

  1. Wymuszona wymiana starych pieców (sprzedanych przed 1998) na nowsze.
  2. Wymuszona wymiana starszych pieców na nowoczesne piece na drewno i pelety.
  3. Poprawiona technika spalania dla tych, którzy mają nowsze piece.
  4. Kontrola i konserwacja nowszych pieców na drewno.
  5. Elektrostatyczne oczyszczanie z cząstek w nowszych piecach na drewno.
  6. Poprawiona regulacja ciągu przy użyciu wentylatora spalin dla nowszych pieców na drewno.

Klimat i zdrowie

Palenie drewnem wiąże się z emisjami takich substancji, jak metan, dwutlenek węgla (CO2), lotne związki organiczne, tlenki azotu, siarka i pył zawieszony (cząstki). Pył zawieszony składa się między innymi z czarnego węgla, który przyczynia się do ocieplenia klimatu, oraz węgla organicznego, który odpowiada za ochłodzenie. Wszystkie emisje wpływają na klimat, a wiele z nich, w tym pył zawieszony, oddziałuje na zdrowie.

Raport sporządzono przede wszystkim po to, by wyliczyć, jak duże obniżenie emisji można uzyskać realizując te 6 działań. Dodatkowo autorzy oszacowali korzyści socjoekonomiczne z uwzględnieniem wpływu tych działań na zdrowie.

Krótkookresowy skutek klimatyczny

Działania zmniejszają wpływ norweskich emisji na klimat w perspektywie 10-letniej. Efekt ten odpowiada około 2% podgrzania atmosfery przez norweskie emisje CO2. Jednak w dłuższej perspektywie wpływ na klimat jest ograniczony. Powód tego jest taki, że nietrwałe czynniki wpływające na zmianę klimatu przebywają w atmosferze jedynie przez krótki czas, a emisje CO2 ze spalania drewna uważa się za neutralne dla klimatu.

Korzyści zdrowotne mogą być znaczne

Raport wskazuje jednocześnie, że działania te mają duży wpływ na zdrowie. Palenie drewnem odpowiada za mniej więcej połowę emisji pyłów zawieszonych w Norwegii. Poza ruchem drogowym, palenie drewnem to jedno z najważniejszych źródeł niskiej jakości powietrza w miastach i na gęsto zabudowanych terenach w chłodne, zimowe dni.

Na przykład realizując działanie „wymuszona wymiana starszych pieców na nowoczesne piece na drewno i pelety” możemy zgodnie z tym raportem ograniczyć koszty zdrowotne w roku 2025 o ponad miliard koron norweskich. Korzyści zdrowotne wszystkich tych działań będą rosły do roku 2050, ponieważ wyliczenia zakładają, że ich zakres będzie się poszerzał. Obliczenia wykazują, że wszystkie działania będą korzystne z punktu widzenia socjoekonomicznego.

Szacunki, a nie dokładne wyliczenia

Aby wyliczyć wartość skutków zdrowotnych tych działań, autorzy raportu użyli sprawdzonych czynników wpływających na ocenę wartości, a więc korzyści zdrowotnych w koronach na kilogram zaoszczędzonych emisji cząstek. Nie można z całą pewnością stwierdzić w jakim zakresie i w jaki sposób konsumenci będą w przyszłości palić drewnem, jakie ograniczenia emisji spowodują te działania i jakie są wartości szkód zdrowotnych. Oceny takie nie mogą więc nigdy być precyzyjne, a liczby należy interpretować jako szacunki oparte na najlepszej dostępnej wiedzy.

Większe korzyści zdrowotne w dużych miastach

Powyższe wyliczenia dotyczą miejscowości, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 000. Jeśli działania te zostaną wprowadzone w miastach, w których mieszka ponad 100 000 osób (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen i Fredrikstad), szacowane korzyści zdrowotne na kilogram zaoszczędzonej emisji cząstek mają być ponad siedmiokrotnie wyższe.

Gminy mają wiele narzędzi

Raport opisuje niektóre istniejące narzędzia umożliwiające redukcję emisji generowanych przez palenie drewnem. W niektórych gminach funkcjonują systemy wsparcia dla wymiany starych pieców, a według raportu można je poszerzyć i wzmocnić. Ponadto możliwe jest udzielanie wsparcia w realizacji takich działań, jak lepsza konserwacja, elektrostatyczne usuwanie cząstek i poprawienie regulacji ciągu.

Gmina może regulować emisje z palenia drewnem, jeżeli występuje zagrożenie naruszeniem minimalnych wymogów przepisów o zanieczyszczeniach, dotyczących pyłu zawieszonego. Raport wskazuje na to, że można rozważyć stały lub okresowy albo ograniczony do obszarów o wysokim stężeniu pyłów zakaz korzystania ze starszych pieców.

 

Przydatne linki:

Link do oryginału informacji prasowej w języku norweskim: >>

Miljødirektoratet (Norweska Agencja Ochrony Środowiska): >>

SINTEF: >>

Norsk Energi: >>

Artykuły